فرش سهند

فرش و نگاه زیست محیطی به آن

با صنعتی شدن فرش‌بافی و افزایش تعداد کارخانه‌های فرشِ ماشینی و کارگاه‌های فرش دست‌باف، شاید لازم باشد تا نگاهی به تأثیراتی که این صنعت بر محیط‌ِزیست می‌گذارد بیندازیم. افزایش صنعتی شدن توجه بسیاری از فعالان محیط‌ِزیست را به خود جلب کرده است. چراکه با رعایت نشدن اصول و قوانین زیست‌محیطی این کارخانه‌ها می‌توانند برای محیطِ‌زیست […]

بازیافت فرش ماشینی/ بازیافت انواع الیاف

با افزایش جمعیت و کاهش منابع، بازیافت به یکی از اقدامات اجباری در تمامی صنایع حتی صنعت تولید فرش های ماشینی راه پیدا کرده است. شاید این سوال برایتان ایجاد شود که آیا اصلا می توان به بازیافت فرش پرداخت و اینکه اصلا فرش ها هم قابل بازیافت هستند؟!